Vanliga frågor

Vanliga frågor

Hur ser H&M:s miljömässiga och sociala ansvar ut?

På H&M ser vi på hållbarhet som ett handlingsord, något som vi snarare gör än bara pratar om. Det är en ständigt pågående process med en tydlig riktning mot kontinuerliga förbättringar. Det är en resa som kräver beslutsamhet, engagemang och teamwork.

Vår vision är att all vår verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Att omsätta denna vision i praktiken hjälper oss att göra goda affärer samtidigt som vi förbrukar mindre resurser. Det hjälper oss även att bidra till en bättre tillvaro för människor och samhällen världen runt. Idag deltar vi i flera olika projekt och initiativ kopplade till dessa frågor. Du hittar mer information på: hm.com/conscious

H&M strävar efter att minska textilavfall, så vi startade Garment Collecting

Istället för att kasta gamla eller oönskade plagg kan du ta med dessa till din närmsta H&M-butik och ge plaggen nytt liv. På så sätt arbetar vi tillsammans för att förhindra att textilier hamnar i deponier och samtidigt stänger textilåtervinningen. Om du vill veta mer, kolla in:

Vad är Garment Collecting?
Hur fungerar Garment Collecting

Är det möjligt att köpa kläder tillverkade med begränsad miljömässig påverkan till ett bra pris?

H&M:s affärskoncept går ut på att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. Vi klarar detta genom att köpa direkt från tillverkarna, genom effektiv logistik och genom att ha våra egna butiker – inte genom att kompromissa med våra krav på hållbarhet. Vi är också kostnadsmedvetna på alla stadier och faktum är att ett billigare transportsätt, t.ex. båtfrakt, resulterar i lägre koldioxidutsläpp än dyrare transportsätt som exempelvis flyg.

Vi bemödar oss om att stötta våra leverantörer för att de i sin produktion ska kunna ta hänsyn till både miljön och hälsan hos såväl kunder som arbetare. Vi ställer krav på att alla leverantörer vars verksamhet omfattar våtprocesser som färgning eller tvättning måste rena sitt avloppsvatten. Kvaliteten på avloppsvattnet i vår leverantörskedja måste uppfylla kvalitetskraven som definieras av Business for Social Responsibility (BSR) Water Group eller tillämplig lokal lagstiftning, beroende på vilket som är striktast. Dessa krav utgör en del av vårt leverantörskontrollprogram.

Dessutom begränsar vi även användningen av farliga kemikalier genom vår lista med kemikalierestriktioner som alla leverantörer enligt kontrakt är bundna att följa. Vår lista med kemikalierestriktioner har uppdaterats kontinuerligt sedan 1995, nu senast 2013. 2013 introducerade vi även våra första så kallade positiva listor för att hjälpa våra leverantörer välja kemiska produkter som följer våra restriktioner.

Så för H&M råder det ingen intressekonflikt mellan bra priser och låg miljöpåverkan.

Hur kan ni garantera att barnarbete inte förekommer i produktionen?

H&M:s kontrollanter utför regelbundna kontroller för att säkerställa att det inte finns några minderåriga arbetare i fabrikerna. Det är extremt ovanligt att barnarbete förekommer hos H&M:s leverantörer eller hos deras underleverantörer. Men om detta ändå skulle inträffa, kräver H&M att leverantören tar ansvar och tillsammans med H&M och familjen hittar en lösning med barnets bästa för ögonen. En utredning genomförs där man tittar på hur man bäst kan lösa situationen med utgångspunkt från vad som ligger i barnets intresse.

Ofta kan en lösning handla om att leverantören bidrar ekonomiskt så att barnet kan få möjlighet att gå i skolan samtidigt som familjen kompenseras för den förlorade inkomsten. Om H&M hos en leverantör – eller hos en av dess underleverantörer – upptäcker upprepade brott mot förbudet att använda barnarbetare, avslutar vi samarbetet.

Sedan 2004 har vi samarbetat med UNICEF för att skydda rättigheterna för några av de allra fattigaste barnen i världen. Idag sträcker vi ut en hjälpande hand till mer än två miljoner barn och de vuxna i deras närmaste omgivning via två projekt i Indien och Bangladesh med namnet All for Children. 25 % av försäljningspriset på vår årliga All for Children-kollektion och ytterligare donationer från H&M har hittills finansierat dessa projekt med ca 12,5 miljoner dollar.

Testas H&M:s smink på djur?

Inga tester på djur utförs när det gäller våra sminkprodukter, vare sig under produktionen eller när det handlar om de färdiga produkterna.

Hur kan ni garantera att produkter med merinoull är mulesingfri?

Djurvälfärd är viktigt för H&M och vi accepterar inte att djur behandlas illa eller vanvårdas. Vi tar avstånd från mulesing och köper endast från leverantörer som garanterar mulesingfri merinoull.

Vad är H&M:s policy beträffande päls- och läderprodukter?

H&M säljer inte päls. H&M säljer endast läder från får, grisar, getter och kreatur som har fötts upp för köttproduktion, inte endast för skinnet. Inom H&M är det inte tillåtet att sälja några andra läderprodukter.

Hur vet jag var mina H&M-artiklar har tillverkats?

På etiketten på alla produkter i H&M:s sortiment anges ursprunglandet.

Hur kan ni på H&M säkerställa att era produkter är fria från farliga kemikalier?

Våra kunders hälsa och säkerhet är naturligtvis en fråga som har högsta prioritet för oss. Därför arbetar vi aktivt med att begränsa användningen av kemikalier. Våra restriktioner tillhör de strängaste i branschen och går ofta längre än vad som föreskrivs av lagstiftningen. Alla leverantörer som tillverkar produkter åt H&M är enligt kontrakt bundna att följa vår lista med kemikalierestriktioner.

Vi tillämpar försiktighetsprincipen. Detta innebär att vi är proaktiva när det gäller att begränsa användningen av kemikalier även om det vetenskapligt sett råder osäkerhet om huruvida de är farliga eller inte. Vi testar regelbundet både våra egna och tredje parts produkter för att säkerställa att de inte innehåller farliga kemikalier. På H&M förbjöd vi 2013 PFC (perfluorkarboner) i alla våra produkter. Vi samarbetar även med Roadmap to Zero Discharge of Hazardous Chemicals i vår strävan att uppnå nollutsläpp av farliga kemikalier.

Varför har fabriksarbetarna så låga löner?

Vi instämmer i att lönerna i vissa produktionsländer är för låga. Och det har alltid varit vår vision att alla textilarbetare ska kunna leva på sina löner. Detta anges också i vår uppförandekod.

I november 2013 utvecklade vi en ny strategi baserad på vår vision: En rättvis levnadslön som täcker arbetarnas grundläggande behov ska betalas ut av alla våra leverantörer av kommersiella varor. En viktig aspekt här är att detta måste möjliggöras genom H&M:s inköpsrutiner. En annan viktig aspekt är det bygger på yrkesarbetare vars löner förhandlas fram och gås igenom årligen, där demokratiskt valda fackföreningar eller fackrepresentanter deltar i processen. Genom denna strategi erbjuder vi arbetarna de verktyg de behöver för att förhandla om sina egna löner och vi stödjer denna process.

Det är viktigt att komma ihåg att vi på H&M varken äger eller driver de fabriker som tillverkar våra produkter. Så vi varken bestämmer eller betalar ut fabriksarbetarnas löner. Ändå har vi stort ansvar för att engagera oss på alla tänkbara sätt och verka för högre löner i produktionsländerna. Genom vår holistiska lönestrategi bidrar vi till en positiv långsiktig utveckling och högre löner för fabriksarbetarna.

Hur kontrollerar H&M att leverantörerna följer H&M:s uppförandekod?

Vi har heltidsanställda kontrollanter vars jobb det är att kontrollera att vår uppförandekod följs. Vid kontrollerna går de igenom en lista som består av över 300 punkter kopplade till arbetsförhållanden, arbetsmiljö o.s.v. Efter varje kontroll sammanställer vi resultaten i en rapport som specificerar de områden där förbättringar behövs och leverantören ges en deadline för att ta fram en åtgärdsplan. Kontrollanterna besöker sedan fabrikerna igen för att följa upp att dessa åtgärder verkligen har vidtagits. H&M stöder även leverantörernas förbättringsarbete genom utbildning och olika typer av projekt. Läs mer om vår uppföljning av uppförandekoden.

Varför har H&M egna kontrollanter?

Genom att själva utföra kontrollerna får vi omedelbart en heltäckande bild av hur väl våra leverantörer lever upp till våra sociala och miljömässiga krav. Och integreringen av hållbarhetsarbete i vår dagliga verksamhet är en nyckelprioritet för H&M. När vi väljer leverantörer gör våra kontrollanter en djupgående och omfattande första kontroll av potentiella kandidater. Kontrollanterna har sedan mandat att fatta det slutliga beslutet om godkännande baserat på deras bedömning om huruvida en leverantör eller enskild fabrik uppfyller våra minimikrav eller inte.

Endast efter våra kontrollanters godkännande kan beställningar göras till en fabrik. Alla fabriker som blir godkänna efter denna inledande kontroll och bedömning omfattas av vårt Full Audit Programme (FAP). Genom FAP övervakar vi fortlöpande de enskilda fabrikernas framsteg och arbetar med att avhjälpa alla eventuella avsteg från uppförandekoden som kan uppstå. Alla avsteg resulterar i ett krav på leverantören att ta fram en åtgärdsplan som sedan följs upp av oss. Där behov föreligger erbjuder vi eller banar väg för ytterligare stöd vid genomförandet av denna plan.

Ytterligare oberoende kontroller genomförda av Fair Labor Association (FLA) säkerställer kvaliteten i vårt kontrollprogram och hjälper oss att fortlöpande förbättra våra metoder. Detta är viktigt eftersom vi strävar efter att komma till rätta med grundorsakerna till avsteg från uppförandekoden på ett transparent, förtroendefullt och hållbart sätt. Dessutom erbjuder vårt deltagande i FLA goda möjligheter till samarbete med andra företag och FLA:s partnerorganisationer med målet att förbättra arbetsvillkoren i vår leverantörskedja.

Vad gör H&M för att uppnå en mer hållbar bomullsproduktionen?

H&M bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra förhållandena på området bomullsodling. Ett sätt som vi gör detta på är genom att vara en drivande medlem i Better Cotton Initiative (BCI), där vi ingår i ledningsgruppen. BCI:s vision är att göra det möjligt för miljontals bomullsodlare världen över att odla sin bomull på sätt som är gynnsammare både för odlarna som kollektiv och för miljön. Läs mer om BCI.

H&M erbjuder även kläder tillverkade av ekologisk bomull. Bomullen som används i dessa kläder är 100 % ekologiskt odlad och certifierad av oberoende certifieringsorgan som Control Union eller IMO. Vi använder även ekologisk bomull i vissa av våra barn- och babykläder. Vi fortsätter att informera bomullsodlarna om att det finns en efterfrågan på ekologisk bomull och uppmuntra dem att ställa om från traditionell till ekologisk produktion. Idag är H&M en av världens största inköpare av ekologisk bomull. Läs mer om certifiering av ekologisk bomull.