Print

STANDARDISERT EUROPEISK FORBRUKERKREDITTINFORMASJON (SECCI)

1. Kredittgiverens/kredittformidlerens navn og kontaktopplysninger

Kredittgiver
Adresse
Telefon
E-postadresse
Faks
Internettadresse

H&M Hennes & Mauritz AS
Postboks 68, Alnabru 0614 Oslo, Norge
63 87 00 00
kundeservice.no@hm.com
63 87 00 20
hm.com

2. Beskrivelse av kredittproduktets hovedtrekk

Type kreditt

Kreditten har bevegelig rente og faste månedsbetalinger (annuitetslån).

Det samlede kredittbeløpet

Du innvilges først en startkreditt og en maksimumskreditt. Startkreditten er den kreditten du kan benytte umiddelbart. Når en bestilling medfører at startkreditten overskrides, betraktes dette som en søknad om utvidet kreditt. H&M avgjør på grunnlag av blant annet det tidligere betalingsmønsteret ditt om du ved kjøp skal innvilges større kreditt enn startkreditten, opptil maksimumsbeløpet. Du får fortløpende informasjon om de aktuelle kredittnivåene og ubenyttet kreditt med månedlige kontoutskrifter.

H&M kan etter en ekstern kredittundersøkelse også innvilge økt maksimumskreditt. Maksimumskreditten kan likevel aldri overstige 10 000 kroner.

Vilkår for kredittbenyttelsen

Din søknad om månedsnedbetaling (kreditt) prøves i samsvar med loven og ved hjelp av et eksternt kredittopplysningsselskap.

Etter gjennomført kredittundersøkelse innvilger H&M deg først en startkreditt og en maksimumskreditt. Enten kredittsøknaden gjøres elektronisk via hm.com eller via telefon, brev eller faks, vil kreditten være tilgjengelig for deg når du har mottatt, underskrevet og returnert avtalen som er tilsendt deg, og den har kommet frem til H&M.

Kredittavtalens varighet

Kredittavtalen løper inntil videre. Du kan si opp avtalen med en måneds varsel. H&M har rett til å si opp denne avtalen med to måneders varsel.

Avdrag og i forekommende tilfeller i hvilken rekkefølge de skal fordeles

 • Du må betale minst det beløpet som fremgår av planen nedenfor, hver måned. Betalingen må være oss i hende den siste virkedagen i den aktuelle måneden. Vi informerer deg i midten av hver måned med en kontoutskrift om minstebeløpet du må betale i inneværende måned.

 • Ved innbetaling skjer avregning mot aktuell gjeld i følgende rekkefølge: gebyrer, rente og deretter kapitalbeløp.

 • Du kan selv velge å benytte til sammen to måneder med betalingsopphold per 12-månedersperiode. Du må imidlertid ha fullført minst fire månedsbetalinger på rad før du kan benytte en betalingsfri måned. Betalingsopphold kan ikke innvilges for to måneder på rad. Rente tilkommer også i måneder med betalingsopphold.

 • Den laveste tillatte månedsbetalingen er et beløp som er basert på gjelden ved starten av måneden, og som beregnes etter tabellen nedenfor. Den siste nedbetalingen er imidlertid begrenset til det resterende gjeldsbeløpet.

 • Det minste beløpet som skal betales per måned, beregnes på følgende måte:

  Inngående gjeld + leverte varer (inkl. gebyrer) + renter (NOK) Minste månedsinnbetaling (NOK)
  0-500 50: -
  500,01-800 75: -
  800,01 - 1 100 100: -
  1 100,01 - 1 500 125: -
  1 500,01 - 2 000 175: -
  2 000,01 - 2 500 225: -
  2 500,01 - 3 000 275: -
  3 000,01 - 3 500 325: -
  3 500,01 - 4 000 375: -
  4 000,01 - 4 500 425: -
  4 500,01 - 5 000 475: -
  5 000,01 - 5 500 525: -
  5 500,01 - 6 000 575: -
  6 000,01 - 6 500 625: -
  6 500,01 - 7 000 675: -
  7 000,01 - 7 500 725: -
  7 500,01 - 8 000 775: -
  8 000,01 - 8 500 825: -
  8 500,01 - 9 000 875: -
  9 000,01 - 9 500 925: -
  9 500,01 - 10 000 975: -

Det totale beløpet som du skal betale.
(Dette er lånebeløpet pluss rente og eventuelle kostnader i forbindelse med kreditten.)

Dette viser den totale kostnaden for kjøpene dine inkludert rente og eventuelle gebyrer.

Eksemplene nedenfor viser den samlede kostnaden ved full benyttelse av fire ulike kredittnivåer:

Kredittnivå (NOK) Total kostnad (NOK) Betalingsperioder
1 500 1 651,50 14
3 000 3 271,50 12
6 000 6 521,50 12
10 000 10 857,00 12

Kreditten innvilges i form av betalingsutsettelse på en vare eller tjeneste eller knyttet til levering av spesifikke varer eller tjenester.

Kreditten innvilges i form av betalingshenstand koblet til kjøp av varer med presentasjoner og priser i H&Ms kataloger og på hm.com.

3. Kredittkostnader

Kredittrente eller i forekommende tilfeller de forskjellige kredittrentene som gjelder for kredittavtalen

 • For hver måned kreves det p.t. 1,38 % rente på månedens inngående totale gjeldsforpliktelse, inkludert akkumulert rente og purregebyr. Dette betyr at det påløper rente også på tidligere rente og purregebyr.

 • Rentesatsene ovenfor gjelder inntil videre og kan bli endret i samsvar med avtalen som følge av kredittpolitiske beslutninger, økte lånekostnader eller andre kostnadsøkninger som ikke med rimelighet kunne ha vært forutsett da avtalen ble inngått.

 • Renteendringer meddeles deg skriftlig senest 30 dager før de trer i kraft.

Årlig effektiv rente (APR)
(Dette er totalkostnaden, uttrykt som den effektive renten av det samlede kredittbeløpet. Den effektive renten er oppgitt for å hjelpe deg med å sammenligne forskjellige tilbud.)

Årlig effektiv rente er 17,9 % ved fullt utnyttet kredittgrense for alle nivåer (NOK 1 500, NOK 3 000, NOK 6 000, NOK 10 000).

Ved helt ubenyttet kreditt debiteres ingen rente.

Er det for å bli innvilget kreditten eller bli innvilget den etter vilkårene i markedsføringen obligatorisk å inngå avtale om

 

— en forsikring som sikrer kredittbeløpet?

Nei.

— annen kompletterende tjeneste?

Nei.

Kostnader i forbindelse med for sen betaling
(Merk at uteblitte betalinger kan få negative følger for deg, herunder rettslige tiltak og problemer med å få innvilget andre nødvendige kreditter i fremtiden).

H&M forbeholder seg retten til i samsvar med gjeldende lover og regler å debitere deg for betalingspåminnelser, betalingskrav og andre kostnader som kan oppstå som følge av uteblitt betaling eller andre avtalebrudd.

Det første purregebyret beløper seg p.t. til 67 kroner, og påfølgende purregebyrer til ytterligere 67 kroner. Uteblitt betaling kan føre til at H&M sier opp kreditten til umiddelbar betaling.

4. Andre viktige rettslige aspekter

Angrerett
(Du har etter loven rett til å fratre kredittavtalen innen 14 kalenderdager).

Ja.

Nedbetaling før tiden
(Vilkårene for nedbetaling av hele eller deler av kredittbeløpet før tiden)

Ja, kostnadsfritt.

Søking i database

Dersom du ikke blir innvilget kreditt, vil du bli informert om årsaken til det. Hvis det kommer av opplysninger som er hentet fra en ekstern database, direkte eller via et kredittopplysningsselskap, vil du snarest og uten kostnad bli informert om hvilke opplysninger og hvilken database som er brukt.

Rett til å få et utkast til kredittavtale
(Du har rett til på begjæring og uten kostnad å få en kopi av den gjeldende kredittavtalen og utkast til slik avtale. Det gjelder ikke i tilfeller der kreditt ikke er innvilget).

Ja.