Print

STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET

(STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI)

 

1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in krediet.

Aanbieder van krediet
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Faxnummer
Webadres

H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V.
Kalverstraat 112, 1012 PK Amsterdam
0900-1988(7,5 ct. per gesprek, excl. kosten mob.tel.)
klantenservice.nl@hm.com
0900-0401059
hm.com

 

2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct

Het soort krediet

Het krediet heeft een variabele rente en vaste maandelijkse afbetalingen (lening op afbetaling).

Het totale kredietbedrag
(Dit is het kredietbedrag dat volgens de voorgestelde kredietovereenkomst wordt verstrekt).

In eerste instantie kennen we je een basis kredietlimiet en een maximum kredietlimiet toe. De basis kredietlimiet is het krediet dat je direct kunt gebruiken.

Als een bestelling inhoudt dat de jouw toegekende basis kredietlimiet wordt overschreden, wordt dit beschouwd als een aanvraag tot verhoging van je limiet. H&M beslist op onafhankelijke wijze of je bij het doen van aankopen een hoger kredietbedrag krijgt toegekend dan het basis krediet (tot maximaal het bedrag van je maximum kredietlimiet). Deze beslissing wordt deels gebaseerd op je betalingsgedrag in het verleden.

Via de maandelijkse overzichten word je op de hoogte gehouden van je huidige kredietlimieten en de nog beschikbare kredietruimte.

Na een externe kredietwaardigheidstoets kan H&M akkoord gaan met een verhoging van het maximum kredietlimiet. De maximum kredietlimiet kan echter nooit hoger zijn dan € 900.

De voorwaarden voor kredietopneming
(Hoe en wanneer het krediet wordt verstrekt).

Je aanvraag voor maandelijkse afbetalingen = krediet wordt beoordeeld in overeenstemming met de wetgeving en met behulp van een extern kredietinformatiebureau.

Andere beoordeling van je kredietvermogen (AFM)
Voordat we de externe toetsing kunnen uitvoeren en je een H&M rekening kunnen toekennen, zijn we wettelijk verplicht je een aantal vragen te stellen om je totale gezinsinkomen, je vaste lasten en eventuele uitstaande leningen te kunnen vaststellen. De resultaten van de inkomsten- en lastentoets bepalen samen met de resultaten van het externe kredietinformatiebureau de kredietlimiet die we je redelijkerwijs kunnen toekennen.

Na afronding van de kredietwaardigheidstoets verleent H&M je in eerste instantie een basis kredietlimiet en een maximum kredietlimiet. Het krediet is beschikbaar voor het doen van aankopen via hm.com zodra je de overeenkomst elektronisch hebt geaccepteerd via hm.com of - als de aanvraag telefonisch, per post of per fax is ingediend - je de overeenkomst na ontvangst ondertekend hebt teruggestuurd naar H&M en deze door H&M is ontvangen.

De duur van de kredietovereenkomst

De kredietovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Je kunt de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. H&M is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen conform de voorwaarden in de Wet op het consumentenkrediet.

Afbetalingen
(Door middel van je afbetalingen betaal je af wat je ons schuldig bent, in de volgende volgorde).

 

  • Je bent verplicht iedere maand minstens het bedrag af te lossen dat in het betalingsschema staat vermeld. De betaling moet op de laatste werkdag van de betreffende maand bij ons binnen zijn. Halverwege de maand ontvang je van ons een rekeningoverzicht waarop het minimale bedrag staat dat je die maand moet betalen.
  • Door middel van je afbetalingen betaal je af wat je ons schuldig bent, in de volgende volgorde: kosten, rente en daarna de hoofdsom.
  • Iedere periode van 12 maanden kun je gebruik maken van twee aflossingsvrije maanden. Voordat je van een aflossingsvrije maand gebruik kunt maken, moet je echter minstens vier aaneengesloten maanden correcte betalingen hebben gedaan. Het is niet mogelijk de twee aflossingsvrije maanden aaneengesloten op te nemen. Tijdens de aflossingsvrije maanden wordt wel rente berekend.
  • Het bedrag dat je maandelijks minimaal moet betalen, is gebaseerd op het saldo aan het begin van de maand en wordt berekend volgens de tabel hieronder. Bij de laatste afbetaling betaal je alleen het bedrag dat op dat moment nog openstaat.

 

 

 

  • Het bedrag dat je maandelijks minimaal moet betalen, wordt als volgt berekend:

Begin saldo + geleverde artikelen (incl. kosten) + rente

Minimale maandelijkse betaling

0,01 tot 50,- €

5,- €

50,01 tot 80,- €

8,- €

80,01 tot 110,- €

11,- €

110,01 tot 170,- €

17,- €

170,01 tot 250,- €

25,- €

250,01 tot 330,- €

32,- €

330,01 tot 410,- €

40,- €

410,01 tot 490,- €

48,- €

490,01 tot 570,- €

55,- €

570,01 tot 650,- €

63,- €

650,01 tot 730,- €

71,- €

730,01 tot 810,- €

79,- €

810,01 tot 890,- €

86,- €

890,01 tot 900,- €

94,- €

 

Het totale bedrag dat je moet betalen
(Dit is het bedrag dat je hebt geleend plus rente en andere kosten).

In dit bedrag zijn de totale kosten van je aankopen opgenomen, inclusief rente en eventuele kosten. Het voorbeeld hieronder laat de totale kosten zien van vier verschillende kredietlimieten die volledig zijn benut:

Kredietlimiet

Totale kosten

Aantal afbetalingstermijnen

€ 100

€ 105,87

10

€ 250

€ 266,13

11

€ 550

€ 585,48

11

€ 900

€ 956,02

11

Het krediet wordt toegekend in de vorm van uitstel van betaling voor specifieke goederen

Het krediet is een doorlopend krediet, toegekend in de vorm van uitstel van betaling bedoeld voor de aankoop van artikelen volgens het product- en prijsaanbod van H&M in haar catalogi en op hm.com.

 

3. Kosten van het krediet

De debetrentevoet of, indien van toepassing, de verschillende debetrentevoeten die van toepassing zijn op de kredietovereenkomst

Voor iedere maand wordt rente in rekening gebracht over het beginsaldo van de betreffende maand. De rente bedraagt op dit moment 1,098 %.

Het hierboven genoemde rentepercentage geldt tot nadere kennisgeving en kan conform de overeenkomst variëren naar aanleiding van besluiten op het gebied van het kredietbeleid, hogere kosten voor leningen of andere kostenstijgingen die we redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien.

Over wijzingen van het rentepercentage word je minimaal 30 dagen voordat deze in kracht treden schriftelijk geïnformeerd.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
(Dit betreft de totale kosten uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale krediet. Met behulp van het JKP kun je verschillende aanbiedingen met elkaar vergelijken)

Het jaarlijkse kostenpercentage volgens deze overeenkomst bedraagt
14 % voor alle kredietniveaus (€ 100, € 250, € 550, € 900).

Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden, verplicht om

- een verzekering ter waarborging van het krediet, of
- een ander aanvullend servicecontract.

(Als de kosten van deze diensten niet bekend zijn bij de schuldeiser zijn deze niet inbegrepen in het JKP).

 

 

 


Neen.

Neen.

Kosten bij betalingsachterstand
(Let op: wanbetaling kan negatieve gevolgen hebben voor jou, zoals juridische maatregelen en problemen bij het verkrijgen van andere kredieten die je in de toekomst nodig hebt).

Voor wanbetaling brengt H&M kosten in rekening over elk openstaand bedrag. De kosten komen overeen met de rente die voor het krediet in rekening wordt gebracht. Wanbetaling kan ertoe leiden dat H&M onmiddellijke terugbetaling van krediet eist.

 

4. Overige juridische aspecten die van belang zijn

Herroepingsrecht
(Je hebt het recht om binnen 14 kalenderdagen van de kredietovereenkomst af te zien)

Ja.

Vervroegde aflossing
(Je kunt het gehele krediet of een deel daarvan altijd eerder terugbetalen)

Ja.

Raadpleging van een gegevensbank
(Als een kredietaanvraag op basis van het raadplegen van een database wordt afgewezen, dient de schuldeiser je direct en zonder kosten te informeren over het resultaat van de raadpleging. Het voorgaande is niet van toepassing indien het verstrekken van dergelijke informatie op grond van communautaire wetgeving verboden is of indruist tegen de doelstellingen van de openbare orde of de openbare veiligheid).

Als je kredietaanvraag wordt afgewezen, word je geïnformeerd over de reden hiervoor. Als de afwijzing is gebaseerd op informatie afkomstig uit een externe database, zoals een kredietinformatiebureau, word je zo snel mogelijk en zonder kosten van de betreffende informatie en de geraadpleegde database op de hoogte gebracht.

Recht op een concept van de kredietovereenkomst
(Je hebt het recht om, op verzoek, een kosteloze kopie te ontvangen van de huidige kredietovereenkomst of een concept daarvan. Dit geldt niet als het krediet niet is toegekend).

Ja.

 

5. Aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten

(a) Betreffende de aanbieder van krediet

Registratie

H&M is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 33 20 83 11.

De toezichthoudende autoriteit

H&M heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om krediet aan te bieden met vergunningsnummer 12014584.

De wetgeving die op de kredietovereenkomst van toepassing is

De Nederlandse wetgeving. Eventuele geschillen in verband met aankopen en/of het krediet zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.

De taal die met betrekking tot de kredietovereenkomst gebruikt dient te worden

Alle informatie en contractuele voorwaarden die worden aangeboden in en gebruikt voor de communicatie gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst worden in het Nederlands gesteld.

(b) Betreffende de kredietovereenkomst

Het recht om de kredietovereenkomst op te zeggen

Naast je recht om van de kredietovereenkomst af te zien, heb je ook het recht de overeenkomst op te zeggen. Hierbij geldt een opzeggingstermijn van één maand. Opzeggen kan schriftelijk via de H&M Klantenservice (zie voor het adres elders in dit document) of telefonisch op telefoonnummer 0900-1988 (7,5 ct. per gesprek, excl. kosten mob.tel.). Je moet dan uiterlijk op de dag van de beëindiging van de overeenkomst het volledige openstaande saldo (inclusief opgelopen rente) betalen.

(c) Betreffende beroepsprocedures

Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures

H&M streeft naar optimale tevredenheid van haar klanten. We doen daarom altijd ons best om eventuele geschillen naar aanleiding van de overeenkomst op de voor beide partijen best mogelijke manier op te lossen. Je kunt contact opnemen met de H&M Klantenservice op telefoonnummer 0900-1988 (7,5 ct. per gesprek, excl. kosten mob.tel.), of per email via klantenservice.nl@hm.com.

Als je uiteindelijk niet tevreden bent met de manier waarop we je klacht hebben behandeld, kun je de kwestie doorsturen naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid); www.kifid.nl. Meer informatie over onze procedures voor klachtenafhandeling kun je op verzoek van klantenservice ontvangen