Print

Kredietprospectus

 

H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V., gevestigd te Amsterdam is als aanbieder van een doorlopend krediet bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd onder nummer 12014584.

De H&M Rekening biedt je de mogelijkheid aankopen in termijnen te betalen door middel van een doorlopend krediet. Je lost dan elke maand een vast bedrag af.

Het maandbedrag is inclusief de verzendkosten à € 4,90 per bestelling en een rente over het verschuldigde aankoopbedrag (inclusief verzendkosten). Het vaste maandbedrag verandert alleen als je opnieuw aankopen doet. In onderstaande tabel zie je hoe je maandelijkse uitgaven eruit kunnen gaan zien. In de hieronder aangegeven kredietlimiet zijn de verzendkosten à € 4,90 per bestelling inbegrepen.

 

Hoogte
krediet
Effectieve rente*
per jaar
Totale prijs
van het krediet
Theoretische
looptijd
Termijn
bedrag
Laatste termijn
bedrag
€ 100,00 14% € 105,87 10 € 11,00 € 6,87
€ 250,00 14% € 266,13 11 € 25,00 € 16,13
€ 550,00 14% € 585,48 11 € 55,00 € 35,48
€ 900,00 14% € 956,02 11 € 94,00 € 16,02

 

Krediet

De maximale limiet dat H&M kan verlenen is € 900. Door het aangaan van het krediet geef je aan dat je verwacht het daaraan verbonden maandbedrag, zoals hierboven in de tabel beschreven, nu en in de toekomst te kunnen betalen. Vraag je voor de eerste keer een krediet aan, dan verleent H&M in eerste instantie een lager krediet. Elke maand ontvang je een acceptgiro en een rekeningoverzicht van al je aankopen, teruggezonden artikelen, actueel saldo, de tot op dat moment in rekening gebrachte rente, de resterende opnamemogelijkheid en het minimaal te betalen termijnbedrag. Als door bestellingen het bestedingslimiet wordt overschreden, wordt dit beschouwd als een verzoek je bestedingslimiet te verhogen.

Kosten voor het krediet

De effectieve rente op jaarbasis (14%) is een prijsaanduiding voor het krediet, waarin alle kosten van het krediet tot uitdrukking komen. Bij wijziging van het maximum vastgestelde rentepercentage door het Ministerie van Financiën kan H&M het kredietvergoedingspercentage aanpassen. De berekening van de kredietvergoeding vindt achteraf plaats over het eindsaldo van je vorige rekeningoverzicht.

Aflossingsvrije maanden

Ieder jaar kun je profiteren van twee aflossingsvrije maanden. Tussen twee aflossingsvrije maanden in moet je echter vier correcte betalingen hebben gedaan. De eerste vier maanden na het openen van de rekening kun je geen gebruik maken van een aflossingsvrije maand.

Betaling

Als je het verschuldigde bedrag niet voldoet op de vervaldatum die is opgenomen op de acceptgiro, geldt de regeling van de algemene voorwaarden onder het kopje “kosten te late betaling”.

Het door jou verschuldigde saldo is in zijn geheel opeisbaar in de volgende gevallen:
a. als je gedurende tenminste twee maanden achterstallig bent in de betaling van het vervallen maandbedrag en nadat jij schriftelijk in gebreke bent gesteld, alsnog niet overgaat tot betaling;
b. in geval van faillissement of indien de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op jou van toepassing wordt verklaard;
c. in geval van overlijden en H&M gegronde redenen heeft aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zullen worden nagekomen.

Vervroegde aflossing

Vervroegd aflossen, volledig of gedeeltelijk is altijd toegestaan zonder dat daar een boete en/of administratiekosten voor in rekening worden gebracht. Je mag dus altijd meer aflossen dan het maandbedrag.

Criteria beoordeling kredietwaardigheid

Óf en zo ja, tot welk bedrag je een H&M Rekening kunt afsluiten, hangt af van je financiële situatie. Om daar inzicht in te krijgen maakt H&M gebruik van een credit scoring systeem in combinatie met een (beperkte) inkomens- en lastentoets. Credit scoring is een geautomatiseerde methode waarmee je eerdere bestel- en betaalgedrag wordt gecombineerd met de ervaringsgegevens van H&M en je financiële gegevens. Voordat H&M een H&M Rekening mag aanbieden, is H&M verplicht je een aantal vragen te stellen om een beeld te vormen over de hoogte van jouw inkomen, vaste lasten en mogelijke andere lopende leningen. Het resultaat van deze inkomens- en lastentoets tezamen met credit scoring geeft H&M een beeld of het verantwoord is om je een H&M Rekening aan te bieden. Verder speelt de informatie die H&M moet opvragen bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) bij de beoordeling een rol.

Melding BKR

H&M is verplicht kredieten te melden aan BKR als het uitstaande saldo twee maanden achtereen € 500,- of meer bedraagt. Afmelding bij BKR vindt plaats als het krediet minder dan € 250,- is geworden. H&M is tevens verplicht BKR te informeren over nalatigheid bij het nakomen van betalingsverplichtingen gedurende drie maanden. BKR legt deze informatie vast in een centraal kredietinformatiesysteem (CKI). Het doel hiervan is het beperken en voorkomen van kredietrisico’s voor aangesloten organisaties en het voorkomen en beperken van kredietoverschrijdingen en zorgwekkende financiële omstandigheden voor kredietnemers. Meldingen aan BKR kunnen consequenties hebben voor eventuele toekomstige financieringsaanvragen en aanvragen voor – bijvoorbeeld – een nieuw abonnement voor een mobiele telefoon. De geregistreerde gegevens bij BKR zijn raadpleegbaar voor personen wiens gegevens het betreft en voor bij BKR aangesloten instellingen. Voor meer informatie over de werkwijze van en de verplichtingen jegens BKR verwijst H&M je naar de website www.bkr.nl

Aanvragen kredietprospectus

Voor vragen over de kredietprospectus kun je terecht bij onze Klantenservice.

Op de kredietovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van H&M van toepassing.