תקנון מבצעים

1.       כללי

1.1.  תקנון זה נועד להסדיר את התנאים הכלליים על פי הם יתנהלו מבצעים אותם עורכת מעת לעת וכמפורט בסעיף ‎3 להלן ("המבצעים"), חברת מאצ' ריטייל בע"מ, ח.פ. 51420078 ("החברה"), מרח' יגאל אלון 67, תל אביב-יפו באתר החנות המקוונת של החברה שכתובתו – www.hm.com/hw.il  ("אתר החברה"). התנאים הפרטניים של כל מבצע, לרבות תקופת המבצע, הזכאים להשתתף במבצע, הפריטים המשתתפים במבצע והמלאי, הם כפי שיצוין בהודעה באתר החברה ("באנר").

1.2.  כללי תקנון זה, יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכללים באתר וכפופים להם. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תקנון זה, תגברנה הוראות תנאי השימוש.

1.3.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצעים, תגברנה הוראות תקנון זה.

1.4.  למען הסר ספק, התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו אך ורק על מבצעים נערכים באתר. על מבצעים הנערכים בחנויות הפיזיות של החברה יחולו תנאי התקנון/ים המפורסם בחנויות החברה.

1.5.  אלא אם נאמר אחרת במפורש בבאנר באתר אין כפל הנחות ומבצעים.

1.6.  ביטול עסקה, החלפות והחזרות של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע יתאפשרו בהתאם למדיניות הביטולים, החזרות והחלפות של החברה כמפורט באתר.

1.7. החברה שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק  או לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו והכל על פי שיקול דעתה ובאמצעות הודעה שתפורסם באתר  החברה, ושתוקפה יהיה מידי. מוסכם כי הודעה כאמור באתר תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בקשור לאמור.

2.       הגדרות

"משתתפים" – הזכאים להשתתף במבצע כמפורט בבאנר באתר, ואם אין פירוט – לקוחות החברה.

"תקופת המבצע" – התקופה הנקובה בבאנר באתר.

"הפריטים המשתתפים במבצע" – הפריטים המתוארים בבאנר באתר. מובהר בזאת, כי החברה רשאית לקבוע את הרכב הפריטים המשתתפים במבצע וכן לשנותו, להסיר פריטים ו/או להוסיף פריטים וזאת על-פי שיקול דעתה של החברה ובאמצעות פרסום הודעה באתר החברה.

3.       תיאור המבצעים

1.8.  "מבצע עד 70% הנחה על פריטים בקטגורית ה-SALE"

משתתפים אשר יירכשו בתקופת המבצע, באמצעות אתר החברה, פריט אחד או יותר מהפריטים המשתתפים במבצע, יהיו זכאים, להנחה בשיעור של עד 70% ממחירו המקורי של הפריט. מובהר, כי  שיעור ההנחה על הפרטים המשתתפים במבצע משתנה בין פריט לפריט ונע בין 50% ל-70% הנחה, כאשר 70% הינו שיעור ההנחה המרבי במסגרת המבצע, כשבכל דף של פריט המשתתף במבצע, יופיע המחיר המקורי של הפריט לפני ההנחה בסימון מחיקה ולידו שיעור ההנחה הספציפי לפריט זה, ובסמוך אליו באדום יופיע המחיר לאחר ההנחה. 

1.9.  מבצע הנחה באמצעות הזנת קוד קופון

משתתפים אשר יירכשו בתקופת המבצע, באמצעות אתר החברה יהיו זכאים להנחה על הפריטים המשתתפים במבצע באמצעות הזנת קוד קופון בחלון המתאים בסל הקניות. שיעור ההנחה הספציפי וקוד הקופון, יהיו נקובים בבאנר. עם הקלדת קוד הקופון בסל הקניות והקשה על הכפתור "הוספה"- מחיר המוצר יתעדכן ויוצג בפני המשתתף מחיר המוצר לפני ההנחה, מחיר המוצר לאחר ההנחה וכן סכום ההנחה. 

1.10.  "מבצע משלוח חינם בכל רכישה"

משתתפים אשר יירכשו באתר החברה, במהלך תקופת המבצע, מוצר מהפריטים המשתתפים במבצע ייהנו ממשלוח חינם של המוצר/ים בהתאם לאפשרויות המשלוח הקיימות בתקופת המבצע באמצעות הזנת קוד קופון שיצוין בבאנר בחלונית הייעודית לכך בסל הקניות והקשה על הכפתור "הוספה".

4.       יצירת קשר

בכל שאלה או פניה הנוגעת לתנאי תקנון זה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות החברה בכתובת: cs@hmisrael.co.il בכל עת וכן באמצעות חלון הצ'אט שבאתר ו/או באמצעות הודעת WhatsApp למספר במספר 0525-909957 בימים א'-ה', בין השעות 9:00-17:00.