מדיניות הפרטיות של H&M ישראל

מסמך מדיניות פרטיות זה, נועד לתאר בקווים כללים את האופן בו, אנו, מאצ' ריטייל בע"מ ("החברה" או "אנו"), זכיינית רשת האופנה H&M העולמית ("H&M") בישראל, פועלים בקשר עם מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנאסף אודותיך או אודות צדדים שלישיים שמידע אודותיהם נמסר על ידך.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש הזמינים באתר, ("תנאי השימוש" ו-"האתר", בהתאמה). למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהיינה המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש. סמכות השיפוט והדין החל על מדיניות פרטיות זו היא כמפורט בתנאי השימוש.

אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך או רצונותיך, עליך להימנע משימוש באתר, לרבות מביצוע רכישות, ומלמסור לנו כל מידע אודותיך. אנו נצטער על כך, אך זוהי זכותך ונכבד כל החלטה שלך.

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, יש לקרוא את תנאים אלה כמכוונים לכל המגדרים. כל האמור בלשון יחיד יש לקרוא אותו כאילו נאמר בלשון רבים ולהפך, לפי העניין.

חלק מההיבטים המתוארים במדיניות זו נוגעים גם לנושאים בעלי אופי טכני. השתדלנו להסבירם בדרך פשוטה וברורה.

ערכנו תקציר של המדיניות כדי להקל את ההתמצאות שלך במדיניות וכדי שתוכל להכיר את עקרונות השימוש של החברה במידע אודותיך באופן נוח. התקציר לא מהווה תחליף למדיניות המלאה ואנו ממליצים לך לקרוא אותה בעיון.

תאריך עדכון אחרון: ינואר 2023.