Print

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI)

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare
Adress
Telefon
E-post
Fax
Webbadress

H&M Hennes & Mauritz OY ("H&M")
Aleksanterinkatu 42 B, 00100 Helsinki
0800 114 000
asiakaspalvelu.fi@hm.com
0800 114 001
hm.com

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Krediten har rörlig ränta och fasta månadsbetalningar (annuitetslån).

Det sammanlagda kreditbeloppet

Du beviljas initialt en baskredit respektive en maxkredit. Baskrediten motsvarar den kredit du kan utnyttja omgående. När en beställning medför att din beviljade baskredit skulle komma att överskridas betraktas detta som en ansökan om utökad kredit. H&M avgör självständigt baserat bl.a. på ditt tidigare betalnings-mönster om du vid köp skall beviljas högre kredit än baskredit upp till maxkrediten. Du får löpande information om dina aktuella kreditnivåer och outnyttjad kredit genom månatlig avisering.

H&M kan även efter extern kreditprövning medge höjning av maxkrediten. Maxkrediten kan dock aldrig överstiga
1 000 €.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Din ansökan om månadsavbetalning (kredit) prövas i enlighet med lagstiftningen och med hjälp av externt upplysningsföretag. Efter genomförd kreditbedömning beviljar H&M dig initialt en baskredit och en maxkredit.

Krediten blir tillgänglig för dig när du accepterat avtalet elektroniskt via hm.com eller, om kreditansökan görs via telefon, brev eller fax, när du har signerat, returnerat och H&M har mottagit det avtal som tillsänts dig.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet löper tillsvidare. Du kan säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. H&M äger rätten att säga upp avtalet med två månaders uppsägningstid.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

 • Du ska betala minst det belopp som framgår av planen nedan varje månad. Betalningen ska vara oss tillhanda senast sista bankdagen i respektive månad. Vi informerar dig varje månad genom en kontoavisering om det belopp som du minst skall betala innevarande månad.

 • Vid inbetalningar sker avräkning mot innevarande skuld enligt följande ordning: avgifter, ränta och därefter kapitalbelopp.

 • Du kan själv välja att utnyttja sammanlagt två månader med betalningsuppehåll under en 12-månadersperiod. Du måste dock ha rätteligen fullgjort minst fyra månadsbetalningar i följd före en betalningsfri månad. Betalningsuppehåll kan inte medges för en sammanhängande tvåmånadersperiod. Ränta tillkommer även under månad med betalningsuppehåll.

 • Lägsta tillåtna månadsinbetalning är ett belopp som baseras på skulden vid månadens början och som beräknas enligt nedanstående tabell. Den sista avbetalningen är dock begränsad till återstående skuldbelopp.

 • Det belopp som minst skall betalas per månad beräknas på följande sätt:

  Ingående skuld + levererade varor (inkl. avgifter) + räntor Minsta månadsinbetalning
  0 - 50 € 5 €
  50,01 - 80 € 8 €
  80,01 - 110 € 10 €
  110,01 - 170 € 16 €
  170,01 - 250 € 21 €
  250,01 - 330 € 30 €
  330,01 - 410 € 37 €
  410,01 - 490 € 45 €
  490,01 - 570 € 53 €
  570,01 - 650 € 61 €
  650,01 - 730 € 69 €
  730,01 - 810 € 77 €
  810,01 - 890 € 85 €
  890,01 - 970 € 93 €
  970,01 - 1 000 € 101 €

Det totala belopp som du ska betala
(Det betyder det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten)

Detta visar din totala kostnad för dina köp inklusive ränta och eventuella avgifter.

Exemplen nedan visar den totala kostnaden vid fullt utnyttjande av fyra olika kreditnivåer:

Kreditnivå Total kostnad Betalningsperioder
175 € 186,95 € 9
350 € 377,60 € 11
600 € 648,91 € 11
1000 € 1081,95 € 11

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller tjänst eller kopplad till leveranser av specifika varor eller tillhandahållande av en tjänst.

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd kopplade till köp av varor med presentationer och priser i H&M:s kataloger och på hm.com.

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

 • För varje månad debiteras f.n. fast ränta med 1,38 % på månadens ingående skuld, inklusive upplupen ränta och eventuella påminnelseavgifter. Ränta utgår alltså även på eventuell föregående ränta och påminnelseavgifter.

 • Räntesatserna ovan gäller tillsvidare och kan komma att ändras i enlighet med avtalet med anledning av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som skäligen inte kunnat förutses.

 • Ränteförändringar meddelas dig skriftligen senast 30 dagar innan de börjar tillämpas.

Årlig effektiv ränta (APR)
(Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.)

Årlig effektiv ränta är 17,9 % vid fullt utnyttjad kreditnivå för alla nivåer.

Vid helt outnyttjad kredit debiteras ingen ränta.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

 

— en försäkring som säkrar krediten?

Nej.

— någon annan kompletterande tjänst?

Nej.

Kostnader i samband med försenade betalningar
(Vi ber dig observera att uteblivna betalningar kan få negativa effekter för dig, inklusive rättsliga åtgärder och svårigheter att få andra nödvändiga krediter i framtiden).

H&M förbehåller sig rätten att i enlighet med tillämplig lag och förordning debitera dig för betalningspåminnelser, betalningskrav samt övriga kostnader som kan uppkomma till följd av utebliven betalning eller annat avtalsbrott.

Första påminnelseavgift uppgår f.n. till 5 € och efterföljande påminnelseavgifter uppgår f.n. till ytterligare 5 €. Uteblivna betalningar kan leda till att H&M säger upp krediten till omgående betalning.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt(Ni har enligt lag rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar)

Ja.

Förtidsåterbetalning
(Villkoren för återbetalning av hela eller delar av krediten i förtid)

 

Ja, utan extra kostnad.

Sökning i en databas

Om du inte beviljas krediten kommer du att underrättas om orsaken till det. Beror det på uppgifter som härrör från en extern databas, direkt eller via ett kreditupplysningsföretag, kommer du snarast och utan kostnad underrättas om vilka uppgifter och vilken databas som använts.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
(Du har rätt att på begäran och utan kostnad få en kopia av gällande kreditavtal respektive ett utkast till sådant avtal. Detta gäller inte i de fall kredit inte beviljats).

Ja.