Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Millainen on H&M:n ympäristö- ja sosiaalinen vastuu?

Me H&M:llä haluamme pitää kestävää kehitystä pikemminkin tekoina kuin sanoina. Se on jatkuva prosessi, jota pyritään kehittämään koko ajan. Se on toimenpide, joka vaatii päättäväisyyttä, intohimoa ja tiimityötä.

Visiomme mukaan kaiken toimintamme pitää olla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. Vision muuttaminen todellisuudeksi auttaa meitä tekemään laadukasta liiketoimintaa vähemmillä resursseilla. Lisäksi voimme sen avulla parantaa ihmisten ja yhteisöjen elämää ympäri maailman. Olemme nykyisin mukana useissa näihin kysymyksiin liittyvissä hankkeissa ja kampanjoissa. Lisätietoa osoitteessa: hm.com/conscious

H&M pyrkii vähentämään tekstiilijätteen määrää ja kehitti siksi Garment Collecting –palvelun

Sen sijaan että heittäisit vanhat, turhat vaatteet pois, voit tuoda ne H&M-myymälään, jossa ne saavat uuden elämän. Tällä tavoin voimme pyrkiä yhdessä siihen, etteivät vaatteet päätyisi kaatopaikoille ja että tekstiilien kierrätys olisi tehokkaampaa. Jos haluat lisätietoja, tutustu seuraaviin sivustoihin:

Mitä Garment Collecting on?
Miten Garment Collecting toimii?

Onko vähäisin ympäristövaikutuksin valmistettuja vaatteita mahdollista ostaa edullisesti?

H&M:n liikeidea on tarjota muotia ja laatua parhaaseen hintaan. Tämä on mahdollista, kun ostetaan suoraan valmistajilta, hyödynnetään tehokasta logistiikkaa ja käytössä ovat omat myymälät. H&M:llä tämä ei kuitenkaan tapahdu kestävän kehityksen kustannuksella. Olemme myös hintatietoisia jokaisessa vaiheessa, ja tosiasiassa edullisempi kuljetustapa – kuten laiva – aiheuttaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kalliimmat kuljetustavat, kuten lentorahti.

Pyrimme tukemaan alihankkijoitamme, jotta tuotannossa huomioitaisiin niin asiakkaiden ja työntekijöiden terveys kuin ympäristön kunnioittaminen. Vaadimme alihankkijoilta jäteveden käsittelyä, jos he käyttävät märkämenetelmiä, kuten värjäystä ja pesua. Jäteveden laadun toimitusketjussamme pitää täyttää joko Business for Social Responsibility (BSR) Water Group -hankkeessa tai sovellettavassa paikallisessa lainsäädännössä määritetyt laatutasot sen mukaan, kumman vaatimukset ovat tiukempia. Nämä vaatimukset ovat osa alihankkijoidemme tarkastusohjelmaa.

Lisäksi rajoitamme haitallisia kemikaaleja rajoitusluettelolla, jota kaikki alihankkijat velvoitetaan sopimusperusteisesti noudattamaan. Kemikaalien rajoituksia koskevaa luetteloamme on päivitetty jatkuvasti vuodesta 1995 ja viimeksi vuonna 2013. Vuonna 2013 otimme myös käyttöön ensimmäiset niin kutsutut positiiviset luettelomme, joiden avulla alihankkijat voivat valita rajoitustemme mukaisia kemiallisia tuotteita.

Edullisten hintojen ja vähäisten ympäristövaikutusten välillä ei siis ole H&M:llä ristiriitaa.

Miten varmistatte, että valmistuksessa ei ole käytetty lapsityövoimaa?

H&M:n tarkastajat tarkastavat säännöllisesti, että tehtaissa ei työskentele alaikäisiä työntekijöitä. Lapsityövoiman käyttö on äärimmäisen harvinaista H&M:n alihankkijoilla. Jos sitä kuitenkin havaitaan, H&M vaatii alihankkijaa ottamaan asiasta vastuun ja ryhtymään yhdessä H&M:n ja perheen kanssa lapsen edun parhaiten huomioon ottavan ratkaisun etsimiseen. Käynnistettävässä prosessissa asia pyritään ratkaisemaan lapsen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Monissa tapauksissa ratkaisu sisältää alihankkijan myöntämän taloudellisen tuen lapsen koulutukseen sekä korvauksen perheelle tulonmenetyksestä. Mikäli H&M havaitsee alihankkijalla – tai jollain sen alihankkijoista – toistuvia rikkomuksia lapsityövoiman käytön kieltoa vastaan, päättyy yhteistyö lopullisesti.

Olemme tehneet vuodesta 2004 lähtien yhteistyötä UNICEFin kanssa turvataksemme maailman köyhimpien lasten oikeuksia. Tavoitamme nykyisin yli kaksi miljoonaa lasta ja heidän lähellään olevaa aikuista kahdessa hankkeessa, Intiassa ja Bangladeshissa. Hankkeita kutsutaan nimellä All for Children. 25 % vuotuisen All for Children -mallistomme myyntituloista ja H&M:n tekemät lisälahjoitukset rahoittavat näitä hankkeita nykyisin noin 12,5 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla.

Onko H&M:n kosmetiikka testattu eläimillä?

Kosmetiikkatuotteitamme ei ole testattu eläimillä, ei valmistusvaiheessa eikä valmiiden tuotteiden osalta.

Miten takaatte, että merinovillaiset tuotteet ovat peräisin lampaista, joille ei ole tehty mulesing-leikkausta?

Eläinten hyvinvointi on H&M:lle tärkeää, emmekä hyväksy eläinten huonoa kohtelua. Olemme irtisanoutuneet mulesing-leikkauksesta ja käytämme ainoastaan alihankkijoita, jotka voivat taata mulesing-vapaan merinovillan.

Miten H&M:llä suhtaudutaan turkis- ja nahkatuotteisiin?

H&M ei myy aitoja turkiksia. H&M myy ainoastaan lihantuotantotarkoituksiin eikä pelkästään nahan vuoksi kasvatettujen lampaiden, sikojen, vuohien ja nautojen nahasta valmistettuja tuotteita. H&M:n myymissä tuotteissa ei ole sallittua käyttää muunlaista nahkaa.

Mistä tiedän, missä H&M:ltä ostamani tuote on valmistettu?

Kaikissa H&M:n tuotteissa on merkintä alkuperämaasta.

Miten H&M varmistaa, että tuotteissa ei ole vahingollisia kemikaaleja?

Asiakkaidemme terveys ja turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Työskentelemme siis aktiivisesti kemikaalien käytön rajoittamiseksi. Rajoituksemme ovat alan tiukimpia ja ylittävät usein lainsäädännölliset vaatimukset. Kaikki H&M:lle tuotteita valmistavat alihankkijat ovat sopimusperusteisesti velvoitettuja noudattamaan rajoitusluetteloamme.

Sovellamme ennalta varautumisen periaatetta, mikä tarkoittaa, että rajoitamme ennakoivasti kemikaaleja, vaikkei niiden haitallisuudesta vielä olisi tieteellistä näyttöä. Teemme säännöllisesti kokeita – sekä omia että kolmannen osapuolen tekemiä – varmistuaksemme, että tuotteemme eivät sisällä haitallisia kemikaaleja. Vuonna 2013 H&M kielsi perfluorattujen yhdisteiden (PFC) käytön kaikissa tuotteissaan. Lisäksi kuulumme Roadmap to Zero -ohjelmaan, jonka tavoitteena ovat vaarallisten kemikaalien nollapäästöt.

Miksi tehdastyöntekijöiden palkat ovat niin alhaiset?

Olemme samaa mieltä siitä, että joissakin tuotantomaissa palkat ovat liian alhaiset. Visiomme on ollut aina, että tekstiilialan työntekijöiden pitäisi pystyä elämään palkallaan. Tämä on myös kirjattu toimintaohjeisiimme.

Kehitimme marraskuussa 2013 visioomme perustuvan uuden suunnitelman: kaikkien kaupallisia tuotteita valmistavien alihankkijoidemme pitäisi maksaa sellainen palkka, joka kattaa työntekijöiden perustarpeet. On tärkeää, että tämä voidaan mahdollistaa H&M:n ostokäytäntöjen kautta. Lisäksi on tärkeää, että suunnitelma perustuu pätevään työvoimaan, jonka palkat on neuvoteltu ja tarkistetaan vuosittain, ja mukana on demokraattisesti valitut ammattiyhdistykset tai työntekijäedustajat. Suunnitelman avulla tarjoamme siis työntekijöille tarvittavat välineet oman palkan neuvottelemiseen ja tuemme tätä prosessia.

On tärkeä muistaa, että H&M ei omista tuotteitamme valmistavia tehtaita eikä ylläpidä niiden toimintaa. Emme siten myöskään päätä tehtaissa töissä olevien työntekijöiden palkkoja tai maksa niitä. Silti meillä on suuri vastuu siitä, että pyrimme kaikin mahdollisin tavoin edistämään palkkojen nostoa tuotantomaissa. Pyrimme kokonaisvaltaisella palkkastrategiallamme myönteiseen pitkän aikavälin kehitykseen ja tehdastyöntekijöiden palkkojen nousuun.

Miten H&M tarkistaa, että alihankkijat noudattavat toimintaohjeita?

Olemme palkanneet kokopäiväisiä tarkastajia, joiden tehtävä on tarkastaa, että toimintaohjeitamme noudatetaan. Tarkastusten aikana he käyvät läpi muun muassa työolosuhteita ja työympäristöä koskevan 300-kohtaisen luettelon. Jokaisen tarkastuksen jälkeen kokoamme tulokset raporttiin, jossa määritellään parannusta kaipaavat alueet ja alihankkijalle annetaan määräaika, johon mennessä esittää toimintasuunnitelma. Sen jälkeen tarkastajat tekevät tehtaisiin kontrollikäynnin selvittääkseen, onko parannustoimenpiteet suoritettu. H&M myös tukee alihankkijoita heidän kehityshankkeissaan koulutuksella ja monenlaisin projektein. Lue lisää toimintaohjeiden seurannasta.

Miksi H&M käyttää omia tarkastajia?

Käyttämällä omia tarkastajia saamme heti hyvän kuvan siitä, miten hyvin alihankkijamme noudattavat yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä vaatimuksiamme. Kestävän kehityksen työn integroiminen päivittäiseen toimintaan on H&M:llä etusijalla. Alihankkijoita valitessa tarkastajamme suorittavat perusteellisen tarkastuksen. Heillä on valtuudet päättää lopullisesti, täyttääkö alihankkija tai yksittäinen tehdas vähimmäisvaatimuksemme.

Tilauksia tehtaalta voidaan tehdä vasta tarkastajiemme hyväksynnän jälkeen. Kaikki ensimmäisessä arvioinnissa hyväksytyt tehtaat kuuluvat Full Audit Programme (FAP) -ohjelmaamme. FAP-ohjelman avulla seuraamme jatkuvasti tehtaiden edistymistä ja pyrimme korjaamaan mahdolliset poikkeavuudet. Poikkeavuus edellyttää alihankkijaa laatimaan korjaussuunnitelman, jota me seuraamme. Annamme tarvittaessa lisätukea suunnitelman toteuttamiseksi.

Fair Labor Association (FLA) -järjestön tekemät itsenäiset valvontakäynnit varmistavat tarkastusohjelmamme laadun ja auttavat meitä parantamaan menetelmiämme jatkuvasti. Tämä on tärkeää, sillä pyrimme selvittämään poikkeavuuksien perimmäiset syyt läpinäkyvällä, luotettavalla ja kestävällä tavalla. Osallistuminen FLA:n toimintaan tarjoaa lisäksi hyvän tilaisuuden tehdä yhteistyötä muiden yritysten ja FLA:n kumppanuusorganisaatioiden kanssa, tarkoituksena parantaa työskentelyolosuhteita toimitusketjussamme.

Miten H&M toimii tehdäkseen puuvillan tuotannosta nykyistä kestävämpää?

H&M työskentelee jatkuvasti parantaakseen olosuhteita puuvillan viljelyssä. Eräs käyttämistämme tavoista on aktiivinen osallistuminen Better Cotton Initiative (BCI) -hankkeeseen, jonka valmistelukomitean jäsen olemme. BCI:n visio on saada viljelijät joka puolella maailmaa kasvattamaan puuvillaa tavoilla, jotka ovat järkevämpiä niin viljelijöiden kuin ympäristönkin kannalta. Lue lisää: BCI.

H&M tarjoaa myös luomupuuvillasta valmistettuja vaatteita. Näihin vaatteisiin käytetty puuvilla on 100-prosenttisesti luonnonmukaisesti viljeltyä ja riippumattomien sertifiointielimien (kuten Control Union tai IMO) sertifioimaa. Myös osa lasten ja vauvojen vaatteistamme sisältää luomupuuvillaa. Osoitamme puuvillan viljelijöille, että luomupuuvillalle on kysyntää ja rohkaisemme heitä siirtymään perinteisestä puuvillasta luonnonmukaisesti tuotettuun. H&M on nykyisin maailman suurimpia luomupuuvillan ostajia. Lue lisää luomupuuvillan sertifioinnista.