Print

STANDARDISERET EUROPÆISK FORBRUGERKREDITINFORMATION (SECCI)

1. Kreditgivers/kreditformidlers navn og kontaktoplysninger

Kreditgiver
Adresse
Tlf.
E-mail
Fax
Webadresse

H&M Hennes & Mauritz A/S (”H&M”)
Amagertorv 21, 1160 København K
70 21 22 00
kundeservice.dk@hm.com
70 21 22 02
hm.com

2. Beskrivelse af hovedtrækkene i kreditproduktet

Kredittype

Kreditten er underlagt variabel rente og faste månedlige indbetalinger (annuitetslån).

Det samlede kreditbeløb

Du bevilliges indledningsvist en basiskredit og en maxkredit. Basiskreditten er en kredit, du umiddelbart kan udnytte. Når en bestilling medfører at den bevilligede basiskredit vil blive overskredet, betragtes dette som en ansøgning om forhøjet kredit. H&M afgør individuelt på basis af bl.a. dit tidligere betalingsmønster, om du ved køb kan bevilliges en højere kredit end basisbeløbet, op til maxkreditten. Du får løbende information om dine aktuelle kreditniveauer og udnyttelse af kredit i form af månedlige kontoudtog.

H&M kan desuden efter ekstern kreditvurdering godkende en forhøjelse af maxkreditten. Maxkreditten kan på intet tidspunkt overstige kr. 10.000.

Vilkårene for kreditudnyttelsen

Din ansøgning om månedlig afbetaling (kredit) vurderes i overensstemmelse med lovgivningen og med bistand fra en ekstern kreditoplysningsvirksomhed. Når kreditvurderingen er afsluttet, bevilliger H&M dig indledningsvist en basiskredit og en maxkredit.

Du kan disponere over kreditten, når du har accepteret aftalen elektronisk på hm.com, eller – hvis kreditansøgningen foretages pr. telefon, brev eller fax – når du har underskrevet og returneret den aftale, der er blevet sendt til dig, og H&M har modtaget aftalen.

Kreditaftalens løbetid

Kreditaftalen løber indtil videre. Du kan opsige aftalen med en opsi¬gelsesfrist på en måned. H&M har ret til at opsige aftalen med en opsigelsesfrist på to måneder.

Indbetalinger og i givet fald, med hvilken prioritet de skal foretages

 • Du skal som minimum indbetale det beløb, som fremgår af nedenstående plan hver måned. Betalingen skal være os i hænde senest den sidste bankdag i måneden. Vi fremsender i midten af hver betalingsmåned et kontoudtog til dig, som indeholder information om det beløb, som du minimum skal indbetale i indeværende måned.

 • Ved indbetaling har nedbringelsen af den eksisterende gæld følgende prioritet: gebyr, rente og derefter hovedstol.

 • Du kan vælge at udnytte i alt to måneder som betalingsfri måneder for hver 12-måneders periode. Du skal dog korrekt have foretaget fire på hinanden følgende månedlige indbetalinger, inden du kan udnytte en betalingsfri måned. Der kan ikke tildeles betalingsfrihed for to på hinanden følgende måneder. Rente tilskrives også i måneder med betalingsfrihed.

 • Den laveste tilladte månedlige indbetaling er det beløb, som er baseret på gælden ved månedens begyndelse, og som tager udgangspunkt i nedenstående tabel. Den sidste indbetaling er dog begrænset til det resterende gældsbeløb.

 • Det beløb, der som minimum skal indbetales pr. måned, beregnes på følgende måde:

  Gæld, primo + leverede varer (inkl. gebyr) + renter (DKK) Mindste månedlige indbetaling (DKK)
  0-500 50: -
  500,01-800 75: -
  800,01 - 1 100 100: -
  1 100,01 - 1 500 125: -
  1 500,01 - 2 000 175: -
  2 000,01 - 2 500 225: -
  2 500,01 - 3 000 275: -
  3 000,01 - 3 500 325: -
  3 500,01 - 4 000 375: -
  4 000,01 - 4 500 425: -
  4 500,01 - 5 000 475: -
  5 000,01 - 5 500 525: -
  5 500,01 - 6 000 575: -
  6 000,01 - 6 500 625: -
  6 500,01 - 7 000 675: -
  7 000,01 - 7 500 725: -
  7 500,01 - 8 000 775: -
  8 000,01 - 8 500 825: -
  8 500,01 - 9 000 875: -
  9 000,01 - 9 500 925: -
  9 500,01 - 10 000 975: -

Det samlede beløb du skal indbetale
(Hermed menes den lånte hovedstol plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med kreditten.)

Her ser du de samlede omkostninger for dine køb, inkl. renter og eventuelle gebyrer.

Eksemplet nedenfor viser de samlede omkostninger ved fuld udnyttelse af fire forskellige kreditniveauer.

Kreditniveau (DKK) Samlet omkostning (DKK) Betalingsperioder
1 500 1 650,75 14
3 000 3 271,00 12
6 000 6 522,25 12
10 000 10 857,00 12

Kreditten bevilliges i form af betalingshenstand for en vare eller tjenesteydelse eller i forbindelse med leverance af specifikke varer eller ydelse af en tjeneste.

Kreditten bevilges i form af en betalingshenstand, i forbindelse med køb af varer som præsenteret og prissat i H&M’s kataloger og på hm.com. Kreditten er gældende til den opsiges i henhold til vilkårende i denne aftale.

3. Kreditomkostninger

Den kreditrentesats eller i givet fald de forskellige kreditrentesatser, som kreditaftalen er omfattet af.

 • For hver måned tilskrives en rente på aktuelt 1,38 %, der beregnes på grundlag af restgælden primo i måneden, herunder tidligere påløbne renter og påmindelsesgebyrer. Dvs. der påløber således renter på eventuelle tidligere påløbne renter (renters rente) og påmindelsesgebyrer.

 • De ovenfor anførte rentesatser er gældende indtil videre og kan være genstand for ændring i henhold til aftalen i forbindelse med kreditpolitiske beslutninger, øgede låneomkostninger og andre omkostningsmæssige stigninger, som ikke med rimelighed kunne forudses.

 • Du får skriftlig meddelelse om forhøjelse af rentesatsen senest 30 dage før det ikrafttrædelsestidspunktet.

Årlig effektiv rente (ÅOP)
(Den samlede omkostning udtrykt som den effektive rente af det samlede kreditbeløb. Den effektive rente angives, så du lettere kan sammenligne mellem forskellige tilbud.)

Den årlige effektive rente er 17,9 % ved fuldt udnyttet kredit på alle niveauer (kr. 1 500, kr. 3 000, kr. 6 000, kr. 10 000).

Hvis kreditten slet ikke udnyttes, debiteres ingen rente.

Er det - for at få tildelt kreditten eller for at få den tildelt i henhold til vilkårene i markedsføringen - obligatorisk at indgå aftale om:

 

— en forsikring, som sikrer kreditten?

Nej.

— anden supplerende tjenesteydelse?

Nej.

Omkostninger i forbindelse med forsinket betaling
(Vi beder dig bemærke, at manglende indbetaling kan få negative konsekvenser for dig, herunder retslige foranstaltninger og problemer med at få bevilliget kreditter i fremtiden).

H&M forbeholder sig retten til, i overensstemmelse med gældende love og bekendtgørelser, at debitere dig for rykkere, påkravsskrivelser og andre omkostninger, som kan opstå som følge af manglende indbetaling eller anden misligholdelse af kontrakten.

Første rykkergebyr udgør aktuelt kr. 100 og efterfølgende rykkergebyrer udgør aktuelt ekstra kr. 100. Manglende indbetalinger kan medføre, at H&M vælger at opsige kreditten til omgående betaling.

4. Andre væsentlige juridiske aspekter

Fortrydelsesret
(Du har i henhold til loven mulighed for at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage.)

Ja.

Indbetaling før forfaldstidspunktet
(Vilkårene for tilbagebetaling af hele eller dele af kreditten før forfaldstidspunktet.)

Ja, gratis.

Søgning i database

Hvis du ikke får bevilliget kreditten, vil du få meddelelse om grunden til det. Hvis det skyldes oplysninger, som stammer fra en ekstern database, enten direkte eller gennem en kreditoplysningsvirksomhed, vil du snarest og uden omkostning for dig blive orienteret om, hvilke oplysninger og hvilken database, der ligger til grund for beslutningen.

Ret til at modtage udkast til en kreditaftale
(Du har ret til at anmode om og uden omkostning for dig at modtage en kopi af den gældende kreditaftale eller et udkast til en sådan aftale. Dette gælder ikke i tilfælde, hvor der ikke er bevilliget kredit).

Ja.