Print

 

H&M Club Terms & Conditions

 

1 INLEDNING

1.1 Välkommen till H&M Hennes & Mauritz kundklubb (”H&M Club” eller ”klubben”). Genom att registrera dig som medlem i H&M Club godkänner du dessa villkor och bestämmelser.

1.2 Medlemskapet i klubben är gratis och det är inget köptvång för att bli medlem.

1.3 H&M Club är ett lojalitetsprogram där du tjänar in poäng som kan lösas in mot bonuscheckar, tjänster, och mycket mer. Du kommer också få inbjudningar till tävlingar och exklusiva event samt clubrabatter.

1.4 Genom att gå med i H&M Club och ge oss din e-postadress uttrycker du ditt medgivande till att få den senaste inspirationen inom mode, erbjudanden, våra e-postmeddelanden Club News och annat elektroniskt marknadsföringsmaterial.

1.5 Du ger också ditt medgivande till att bli kontaktad av representanter från H&M eller H&M Club för undersökningar om klubben eller andra av H&M:s tjänster eller information om ditt medlemskap.

 

2 MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap i H&M Club kan tecknas av enskilda personer bosatta i Sverige som är minst 16 år gamla och har ett aktuellt, giltigt e-postkonto. Anställda på H&M samt representanter för H&M kan bli medlemmar, men kan undantas från vissa kampanjer.

2.2 Genom att lämna in din ansökan intygar du att du är minst 16 år och att du godkänner dessa villkor och bestämmelser.

2.3 Medlemskapet är personligt, kan inte överföras på någon annan och är underställt dessa villkor och bestämmelser liksom alla andra regler, föreskrifter, policyer och förfaranden som antagits av H&M. Vi har en begränsning på ett medlemskap per person.

2.4 Företag, grupper, föreningar eller andra sammanslutningar eller aktörer som gör inköp i kommersiellt syfte eller grossistinköp kan inte bli medlemmar. H&M Club får inte användas för återförsäljning eller i vinstsyfte.

2.5 Det är ditt ansvar att hålla dina e-postuppgifter och kontaktuppgifter uppdaterade.

2.6 Dina poäng går ut 24 månader efter intjäningsmånaden.

 

3 H&M CLUB I SVERIGE

3.1 H&M Club är ett nationellt program och du kan endast tjäna in poäng i klubben genom att handla i H&M-butiker i Sverige och online på hm.com eller genom att delta i andra aktiviteter som genererar poäng som klubben då och då erbjuder. Vänligen notera att köp av presentkort inte är poänggrundande.

3.2 Poängen som du har tjänat in är personlig och kan inte överföras på en annan person eller medlem.

3.3 De klubbpoäng du har tjänat vid köp av en vara dras från ditt konto om du returnerar varan.

 

4 ÄNDRINGAR, AVSLUTA MEDLEMSKAP OCH/ELLER GÅ UR PROGRAMMET

4.1 Du kan när som helst avsluta ditt konto hos H&M Club under ”H&M Club” på webbplatsen hm.com.

4.2 Om du avslutar ditt konto förlorar du de eventuella poäng du har kvar på kontot.

4.3 H&M kan, efter eget gottfinnande, när som helst tillämpa, tolka, avsluta, ändra, begränsa eller modifiera H&M Club och/eller villkoren och bestämmelserna, reglerna, föreskrifterna eller förmånerna utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att med jämna mellanrum kontrollera och granska dessa villkor och bestämmelser för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.

4.4 H&M förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande utesluta en medlem från H&M Club. Bevis på eller rimlig misstanke om missbruk av H&M Club, underlåtenhet att följa villkoren och bestämmelserna, inaktivt medlemskap i mer än 24 månader, felaktiga framställningar eller beteenden som är skadliga för H&M:s intressen kan leda till att medlemskapet dras in och påverkar möjligheterna att delta i H&M Club i framtiden. Om ditt medlemskap dras in kommer eventuella insamlade poäng på kontot i H&M Club automatiskt att förfalla.

 

5 ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 H&M är inte ansvariga för eventuella systemfel i eller nedsatt funktion hos H&M Club eller konsekvenserna av detta. H&M tar inget ansvar för förluster eller skador orsakade av uteslutning, variation eller avslutande på något annat sätt i anslutning till Club, undantaget ansvar som inte kan uteslutas enligt lag.

 

6 TILLÄMPLIG LAG

6.1 Dessa villkor och bestämmelser regleras av lagarna i Sverige. Eventuella tvister, anspråk eller dispyter som gäller dessa villkor och bestämmelser eller medlemskapet i H&M Club ska lösas av behöriga domstolar i Sverige.

 

7 YTTERLIGARE INFORMATION OM PROGRAMMET

7.1 Om du har frågor om H&M Club, kontakta kundservice på H&M på 033-14 00 00. All korrespondens rörande H&M Club ska skickas till kundservice.se@hm.com.

ORIGINAL HTML MED GAMLA CLASSIC T&C

 

Villkor H&M Club

 

Kortutgivare: H&M Hennes & Mauritz Sverige AB. Kortinnehavare: Den som har medlemskort samt innehavare av extrakort. Säljföretag: H&M Hennes & Mauritz Sverige AB och H&M Online.

Personuppgiftshantering

De uppgifter du lämnar till oss när du blir medlem i H&M Club eller köper något via internet/postorder från H&M används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kan samköras med andra register och lämnas till andra bolag inom H & M Hennes & Mauritz AB, även utanför EES-området. H & M Hennes & Mauritz AB i egenskap av personuppgiftsansvarig kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Vill du ha mer information, ändra dina personuppgifter eller anmäla att du inte vill ha direkt reklam från oss, är du välkommen att kontakta H&M Club på telefon 033-14 00 00.

H&M Club kontantkort

För att få kortet måste du ha fyllt 16 år. När du handlar ska du kunna visa upp kortet tillsammans med legitimation. Du kan betala med kontanter, check, presentkort eller bankkort. Anmäl gärna om du har barn så att du är säker på att du får våra särskilda medlemsutskick till barnfamiljer.

Extrakort

Extrakort utfärdas endast till personer inom samma hushåll såsom make/maka/sambo/registrerad partner samt barn mellan 12 och 25 år. Det går att koppla maximalt tre kort till huvudkortet.

Bonus

Din bonus räknas ut per år och ditt medlemsår startar den dagen du blir medlem. Bonuscheckarna får du tillsammans med ordinarie clubutskick. Guldbonusen betalas ut i slutet av ditt medlemsår, i form av en bonuscheck som gäller på H&M. Du kan även skicka in din bonuscheck till H&M Kundservice om du handlar från en katalog. Köp på Internet är självklart bonusgrundande men det går inte att lösa in bonuscheckar på Internet. Ditt bonuskonto nollställs när du går in i ett nytt medlemsår Köp av presentkort är inte bonusgrundande, köp med presentkort är bonusgrundande. Inlösen av bonuscheckar är inte bonusgrundande. Bär alltid med dig kortet och visa upp det när du handlar. Om du har glömt ditt Clubkort kan du efterregistrera ditt köp i valfri H&M-butik i Sverige inom 30 dagar. Ta då med kvittot och ditt Clubkort.

Ansvar

Kontantkortet är personligt och får inte överlåtas. Anmäl om du förlorar ditt kort eller om du byter adress. Kontantkortet är kortutgivarens egendom och är därmed endast utlånat till dig som kortinnehavare. Kortet ska skickas till kortutgivaren om avtalet upphör att gälla. Kortet och medlemsförmånerna gäller bara för inköp till det egna hushållet.

Force Majeure

Kortutgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutgivaren är föremål för sådan konfliktåtgärd. Kortutgivaren är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om kortutgivaren varit normalt aktsam.

Ändring av villkoren

Kortutgivaren får ändra avgifter och andra villkor om det t ex är motiverat av kostnadsläget eller om myndigheterna förändrar förutsättningarna. Du får reda på ändringen en månad innan den börjar gälla.

Giltighetstid

Avtalet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Kontantkortet är dock giltigt så länge det finns bonus på kortet. Uppsägningstiden är en månad. Kortutgivaren får begränsa giltighetstiden på kortet. H&M förbehåller sig rätten att spärra kort, i händelse av missbruk.

Giltighetsområden

H&M Club är nationellt baserad, vilket innebär att bonus bara samlas i det land man hör till. H&M Club skickar ej bonuscheckar eller annat material över landsgränser.

Upplysningar om kontantkortet

H&M Club Kundservice
Box 960, 501 10 Borås
Telefon 033- 14 00 00
Fax 033 - 15 51 23
E-mail: kundservice.se@hm.com

Om du har frågor angående villkoren klicka här.